🎓 Biblioteca i documentació | Universitat Abat Oliba CEU

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU és una unitat de suport a la docència, estudi i investigació a través de la gestió dels recursos.

girl
Recursos d'informació com a suport a l'estudi i a la investigació
Biblioteca
Odilo

 

PRESENTACIÓ

El Servei de Biblioteca universitària està concebut com una unitat de suport a la docència, a l’estudi i a la investigació, i té com a objectiu prioritari respondre a les exigències educatives i científiques de la Universitat.

La Biblioteca, fundada l'any 1975, és membre de les següents xarxes bibliotecàrie:

Està integrada en el Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, la qual cosa permet la consulta del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i l’accés, via internet, a una àmplia gamma de recursos bibliogràfics.

informació relacionada
 • Guia de la Biblioteca
  PDF
 • Plànol de la Biblioteca
  PDF
Adreça de la Biblioteca

Universitat Abat Oliba CEU
Servei de Biblioteca
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel: 93 254 09 07
Fax: 93 418 93 80

[email protected]

Informació

 
HORARIS CURS/h5>
 • De dilluns a divendres: de 08:00 a 21:00.
 

En període d’exàmens

 • De dilluns a divendres: de 08:00 a 21:00.
 • Dissabtes i diumenges: de 09:00 a 21:00.
 

Dissabtes, diumenges i festius que romandrà oberta de 09:00 a 21:00.

 

Gener

 • 13 i 14
 • 20 i 21

 

Maig

 • 18, 19 i 20
 • 25 i 26

 

Juny

 • 1 i 2
 

Juliol

 • 8 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00
 

Festius que romandrà tancada

 • 11 de setembre
 • 24 i 25 de setembre
 • 12 i 13 d'octubre
 • 1 de novembre
 • 6, 7 i 8 de desembre
 • Vacances Nadal: del 25 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos
 • 29 de gener
 • Vacances Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril, ambdós inclosos
 • 1 de maig
 • 24 de juny
 • Vacances d'estiu: de l'1 al 31 d'agost, ambdós inclosos
 

 

Normativa
Consideracions generals
 • No està permès menjar, beure o fumar a la Biblioteca.
 • És necessari mantenir el silenci a totes les zones de la Biblioteca.
 • La Biblioteca està equipada amb control magnètic que detecta la sortida irregular de material bibliogràfic del recinte.
 • El material bibliogràfic i les instal·lacions de la Biblioteca estan al servei de tots els membres de la comunitat universitària Abat Oliba. Tots els que la formem hem de respectar-lo i conservar-lo de la millor forma possible.
 • La pèrdua o deteriorament greu dels llibres implicarà la restitució o pagament d’aquests. En cas de demora en la reposició dels documents, es procedirà al bloqueig de l’expedient acadèmic de l’alumne fins que aquesta s’efectuï.
 • Un cop acabada la consulta de qualsevol document, cal deixar-lo als carros destinats a aquest fi, i mai tornar-los de nou a les prestatgeries.
 • El préstec de documents està subjecte a un reglament específic.
 • Cal desconnectar els telèfons mòbils dins la Biblioteca per tal de no molestar la resta d’usuaris.

SERVEIS

 
 
Informació bibliogràfica

El servei d'informació bibliogràfica té como a objectius:

 • Donar suport a l'hora d'obtenir qualsevol informació o document necessari per a l'estudi, la docència o la investigació, es trobi a la Biblioteca o no.
 • Facilitar tota la informació i assistència necessàries per a una òptima utilització dels serveis i recursos de la Biblioteca: catàleg automatitzat, bases de dades, internet, etc.

Per a utilitzar-lo, us podeu adreçar personalment al taulell de Biblioteca, trucar per telèfon (93 254 09 07) o contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic [email protected]

Préstec
Objectiu

L’objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la Biblioteca Universitària Abat Oliba fora del seu local.

La finalitat d’aquest reglament és la de conservar els documents amb les màximes garanties i donar-los el màxim rendiment.

Usuaris

Els membres de la Universitat Abat Oliba CEU: tots els professors, investigadors, estudiants i personal d’administració i serveis.

Durada i condicions del préstec

El termini és prorrogable, fins a un màxim de 4 vegades,  si les obres en préstec no han estat sol·licitades per un altre usuari i sempre que la petició de pròrroga es faci dins del termini del préstec.

USUARI OBRES DIES
Professors i PAS 15 30
Estudiants de grau 4 10
Estudiants de màster, postgrau i doctorands      5 15
Horaris i períodes de préstec

El servei de préstec funciona, de manera ininterrompuda, durant cada dia que la Biblioteca roman oberta: de dilluns a divendres de 8 a 21 h. L'horari dels dissabtes i diumenges que la Biblioteca obre és de 9 a 21 h.

Els usuaris també podran treure documents en préstec durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, tenint com a data de retorn el primer dia lectiu posterior a aquests períodes.

Reserves de documents

Es poden sol·licitar les obres que en un moment determinat estiguin prestades, posant-se a la llista d’espera. Es podran reservar un màxim de tres obres. La reserva que no sigui retirada al segon dia quedarà cancel·lada. Cada una de les obres només podrà tenir tres sol·licituds de reserva vigents.

Documents exclosos de préstec

Malgrat tot el material de la Biblioteca és susceptible de ser prestat, hi ha alguns documents exclosos de préstec a causa de la seva utilització freqüent, antiguitat, etc.

En general, són exclosos de préstec:
 • Obres dipositades a la reserva
 • Obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, anuaris, atles, etc.
 • Alguns manuals, codis, obres de legislació i jurisprudència.
 • Revistes i publicacions periòdiques
 • Tesis i tesines no publicades
Incompliment de les normes

Els documents deixats en préstec han de ser retornats dins el termini establert. El retard en la devolució serà motiu de sanció. Les sancions consistiran en el bloqueig del carnet d’usuari durant 4 dies sense préstec per dia de retard. En cas de pèrdua o deteriorament l’usuari haurà de restituir l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. Fins que això no es compleixi, no podrà utilitzar el servei de préstec. La no devolució reiterada comportarà la suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.

Préstec Interbibliotecari
Video tutorial

Objectiu

L’objectiu del Servei de Préstec Interbibliotecari és subministrar als membres de la comunitat universitària els documents (originals o còpies) que no es troben a la Biblioteca de la UAO CEU. Per altra banda, subministra documents a altres biblioteques i centres externs que vulguin accedir als fons de la nostra Biblioteca.

Com utilitzar-lo

El document s’haurà de sol·licitar a través del formulari web. Si és el primer cop que l’usuari accedeix al formulari, ha de donar-se d’alta, i si és usuari de la universitat, ha de registrar-se amb el correu de la UAO CEU. Un cop donat d'alta, pot sol·licitar els documents omplint correctament els camps del formulari amb les dades bibliogràfiques suficients per poder localitzar-los.

IMPORTANT: Si es consulten els recursos electrònics a través de l’ ”accés remot”, les peticions de Préstec Interbibliotecari s’han de fer des de l’enllaç al formulari d’aquesta pantalla, iniciant sessió i completant manualment la fitxa de sol·licitud (“Demanar un document”).

Condicions del préstec

La consulta de documents originals sempre es farà a la mateixa Biblioteca. La durada del préstec vindrà establerta per la biblioteca subministradora però oscil·la entre els 15 i els 30 dies. Les còpies de documents s’enviaran a l’usuari sol·licitant al seu correu electrònic ([email protected])

Formació d'usuaris
Objectiu

El servei de formació d'usuaris té com a objectius:

 • Orientar sobre els fons, catàlegs i altres recursos d'informació, i sobre els serveis que ofereix la Biblioteca. Sessions introductòries a l'inici de cada curs.
 • Realitzar sessions especiatlizades en el maneig de bases de dades, revistes electròniques, etc. Sessions concertades al llarg del curs
Com utilitzar-lo

Per a obtenir més informació sobre aquest servei, us podeu adreçar personalment al taulell de Biblioteca, trucar per telèfon (93 254 09 07) contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic [email protected]

Adquisicions
Objectiu

L'objectiu del Servei d'Adquisicions és que qualsevol membre de la comunitat universitària de la UAO (alumnes, PDI, PAS) pugui proposar la compra de llibres o de qualsevol altre tipus de material bibliogràfic o audiovisual.

Com utilitzar-lo

Alumnes

Poden trametre a la Biblioteca el següent formulari degudament omplert. La Biblioteca estudiarà la proposta i, si és acceptada pel Director d'Estudis, procedirà a la seva adquisició i informarà de la seva disponibilitat

Professores i PAS

Poden sol·licitar la compra de llibres o d'altre material bibliogràfic o audiovisual mitjançant el següent formulari que, degudament omplert, es trametrà al Director d'Estudis corresponent. Si la proposta és acceptada, la Biblioteca procedirà a la seva adquisició i informarà de la seva disponibilitat.

Abans de fer la petició, us recomanem que consulteu el catàleg de la Biblioteca per comprovar la disponibilitat del document.

SALA DE TRABALL EN GRUP

La Biblioteca ha posat en marxa l'aplicació Affluences per a reservar la sala de treball en grup (S.01, Sala Aranzadi) de forma online i amb antel·lació.

Trobareu tota la informació sobre aquest nou servei aquí.

Suport a la investigació
Unitat de Bibliometria 
On publicar

Abans de publicar un article, cal seleccionar la revista adequada, per això cal:

 

Accés obert

L'accés obert a la literatura científica a través d'Internet és aquell que permet el lliure accés als recursos digitals generats de la producció científica, sense barreres econòmiques i sense restriccions derivades dels drets d'autor. La seva materialització es realitza a través de la publicació en revistes d'accés obert o mitjançant l'autoarxiu dels treballs en dipòsits institucionals o temàtics (CEU Repositorio Institucional, RECERCAT, TDR/TDX)

Avantatges de publicar en obert

 • Incrementa la visibilidad y por tanto la difusión y el impacto de la producción científica de las universidades
 • Incrementa la visibilitat i per tant la difusió i l'impacte de la producció científica de les universitats.
 • Facilita l'accés gratuït a la investigació científica.
 • Permet que els autors conservin la titularitat dels drets d'autor sobre les seves obres i puguin establir les seves condicions d'ús.
 • Garanteix la preservació electrònica dels documents d'investigació a llarg termini.

Beneficis de publicar en els repositoris institucionals

Avantatges dels repositoris per a la difusió i la visibilitat de la investigació en Ciències Socials i Humanitats

Drets d’autor

Són uns drets que es reconeixen als autors sobre les seves obres originals les quals es troben protegides per la Llei de la Propietat Intel·lectual (LPI)

Drets d’autor i materials docents

La digitalització i la incorporació de documents d’altres persones en els materials docents, en CampusNet  o el repositori, es portarà a terme d’acord amb la LPI.

Quins materials es poden publicar en CampusNet segons la LPI?

 

Identificadors d’autor
Acreditacions i sexennis

Els recursos per a localitzar els indicis de qualitat de les publicacions els trobareu aquí

 

Xarxes socials acadèmiques
 • Academia.edu - És una plataforma on els acadèmics poden compartir els seus treballs d’investigació, supervisar les anàlisis de l’impacte de les seves investigacions, i realitzar un seguiment d’altres investigadores.
 • Methodspace - És una xarxa social pública dedicada a la discussió de mètodes d’investigació en línia. És un recurs gratuït per a investigadors de tot l’espectre acadèmic que cerca suport i assessorament sobre qualsevol aspecte de la metodologia.
 • ResearcherID - D'una banda, és un registre de lliure accés per a identificadors únics i perfils d'investigadors. D'altra banda, és una comunitat de recerca acadèmica global i multidisciplinar amb un identificador únic assignat a cada autor.
 • ResearchGate - És una xarxa social per a científics i investigadors de totes les disciplines i és totalment gratuïta. Es poden crear grups amb interessos afins i treballar de manera cooperativa. També disposa d'un motor de cerca a les principals bases de dades gratuïtes i aplicacions de treball en grup en un entorn interactiu.

 

Recursos

Bases de dades i recursos electrònics
Multidisciplinars
Academic Search Complete (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades acadèmica multidisciplinària a text complet. Inclou publicacions periòdiques, monografies, informes, actes de conferències, entre d'altres.

ÁGORA VIRTUAL (LLIBRES ELECTRÒNICS)

Accés a la base de dades

És la plataforma de llibres digitals del proveïdor ODILO a través de la qual es poden sol·licitar préstecs, reservar llibres, marcar favorits, elaborar llistes, compartir continguts, fer suggeriments de compres, entre altres funcionalitats. 

Per accedir al catàleg de la plataforma, només cal crear un compte d'usuari amb el correu institucional. Els llibres es presenten a través de carrusels temàtics i també es poden cercar llibres concrets per autor, títol, editorial o matèria. Un cop prestat el llibre, es pot llegir en línia (streaming) a través de Nubereader o descarregar-lo a Adobe Digital Editions. És possible llegir o descarregar llibres en diferents dispositius i a l'app d'ODILO, disponible per a iOS i Android. 

Les condicions del préstec de llibres electrònics són les següents: 

 • Nombre màxim d'exemplars en préstec per format: e-Llibre: 6; Àudio: 3; Vídeo: 3
 • Dies de préstec per format: e-Llibre: 10; Àudio: 5; Vídeo: 10
 • Nombre total de préstecs simultanis: 6
BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT (LLIBRES ELECTRÒNICS)

Accés a la base de dades

Plataforma digital des de la qual es pot accedir en format electrònic a tots els llibres publicats per l'editorial Tirant lo Blanch. Recull les millors obres de ciència jurídica i dret, així com altres canals especialitzats en humanitats i ciències socials. Actualment disposa de més de 5.600 títols. Té un límit de deu usuaris simultanis.. Més informació a la guia d’ús.

DIALNET

Dialnet és una base de dades bibliogràfica de producció hispana i àmbit multidisciplinari que facilita l'accés i/o la localització del text complet de documents de literatura científica, principalment d'àmbit hispà. Els membres de la UAO CEU, com a institució col·laboradora de Dialnet, es poden subscriure als serveis d'alertes i accedir a altres opcions més avançades. Per això, cal registrar-se i introduir el correu institucional i vincular-se a la Institució: "Universitat Abat Oliba CEU"

Dialnet Métricas és un portal que, basant-se en l'anàlisi de les referències bibliogràfiques esmentades als articles de revistes —de Ciències Socials, Ciències Jurídiques i Humanitats— buidats a Dialnet, ofereix un conjunt d'indicadors per ajudar a identificar la rellevància de la producció científica d'aquestes disciplines.
Els indicadors obtinguts són: Índice Dialnet de Revistas (IDR) i Indicadores Dialnet
 

EBSCO DISCOVERY SERVICE (METACERCADOR)

Accés a la base de dades

EBSCO Discovery Service (EDS) permet recuperar, mitjançant una cerca unificada, els continguts subscrits per la biblioteca, dades de repositoris i portals d'accés obert, catàlegs i els índexs d'altres proveïdors de bases de dades.

 

EBSCO Host

Accés a la base de dades

EBSCOHost és el portal d'accés a tots els recursos EBSCO que tenen subscrits les Biblioteques CEU.

 

eBOOK COLLECTION (EBSCO)

Accés a la base de dades

Eina per buscar i veure el text complet dels llibres electrònics continguts a la plataforma.

 

eBOOK UAO (LLIBRES ELECTRÒNICS)

Llibre electrònic

Plataforma que permet la visualització en línia i la descàrrega temporal (préstec) de llibres electrònics. Actualment comptem amb una col·lecció d'uns 1.400 títols de caràcter interdisciplinari provinents de la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles (UNE), a la qual la Biblioteca anirà incorporant llibres electrònics d'altres editorials. L'accés a la plataforma és lliure, encara que per a la visualització en línia o el préstec de llibres electrònics cal identificar-se amb l'usuari i la contrasenya institucionals.

Les condicions del préstec de llibres electrònics són les següents:

 • Nombre màxim d'exemplars en préstec: 3
 • Dies de préstec: 10
 • Nombre de renovacions per exemplar: 1
 • Nombre màxim d'exemplars reservats: 3

Més informació a la guia d’ús

 

eJOURNALS (EBSCO)

Accés a la base de dades

Accés a articles de publicacions electròniques disponibles a través del Servei de subscripció d'EBSCO.

 

Fuente Académica Premier (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades multidisciplinària que ofereix documents a text complet de més de 200 publicacions acadèmiques d'Espanya i l'Amèrica Llatina de diverses àrees: economia i negocis, informàtica, ciències polítiques, educació, literatura, lingüística, història, filosofia, teologia.

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE PROJECT)

Accés a la base de dades

Base de dades multidisciplinària que inclouen materials acadèmics publicats a més de mil revistes i publicacions acadèmiques.

 

MLA Directory of Periodicals

Accés a la base de dades

Ofereix informació detallada de més de 7.100 revistes especialitzades, de les quals 4.400 estan indexades a la International Bibliography.

 

MLA International Bibliography

Accés a la base de dades

Conté articles de revistes especialitzades, llibres i dissertacions. La cobertura dels materials indexats és de caràcter internacional.

 

OPEN DISSERTATIONS (EBSCO)

Accés a la base de dades

Ofereix cites de recerca de postgrau des de principis del segle XX fins a l'actualitat.

 

PUBLICATION FINDER (REVISTAS EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades de revistes electròniques de temàtica multidisciplinària, bàsicament anglosaxones. Permet accedir al text complet d'aquelles revistes subscrites per la Biblioteca de la Universitat, o bé al sumari de la resta de títols integrats a la base de dades. Està integrat a EBSCO Discovery Service.

 

SCIENCE DIRECT

Accés a la base de dades

Plataforma de recerca científica on trobaràs més de 35.000 llibres electrònics i 2.500 revistes revisades per parells, a les àrees de ciències físiques i enginyeria, ciències de la vida, ciències de la salut i ciències socials, i humanitats. Els articles de les revistes estan disponibles des de l'any 1995 i alguns inclouen funcions addicionals, com ara arxius de vídeo, àudio i multimèdia.

 

SCOPUS

Accés a la base de dades

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites de l'empresa Elsevier, de literatura peer review i contingut web de qualitat, amb eines per al seguiment de l'anàlisi i la visualització de la recerca.

 

THE SERIALS DIRECTORY (EBSCO)

Accés a la base de dades

Conté informació bibliogràfica de publicacions periòdiques, inclosos els diaris. També recull les dades de contacte d'editorials de tot el món.

 

Web of Science

Accés a la base de dades

Col·lecció de bases de dades bibliogràfiques unides en una plataforma, on cercar cites i referències de publicacions científiques de qualsevol disciplina del coneixement, en ciència, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats. A més de proporcionar informació bibliogràfica, permet avaluar, analitzar el rendiment i la qualitat científica de la investigació.

Wiley online Library

Accés a la base de dades 

Base de dades multidisciplinar que ofereix accés al text complet de més de 1.600 títols de revistes i uns 20.000 llibres en format electrònic.

 

 

Dret i Ciència Política
ARANZADI INSTITUCIONES

Accés a la base de dades

Base de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia jurídica pertanyent a Thomson Reuters. Té una actualització diària i una cobertura en legislació, referenciada des del 1930 i a text complet des del 1978, i en jurisprudència, des del 1979 en endavant. Conté les cerques clàssiques de legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, bibliografia o notícies d'actualitat incorporant com a novetat els formularis i la part d'Aranzadi Expertos, solució pràctica que recull documents de consulta sobre un tema realitzats per col·laboradors de gran prestigi. Actualment també és possible obtenir el text complet dels articles de les revistes subscrites per la Universitat.

 

ARANZADI PROVIEW PORTAL REVISTES

Accés a la base de dades

Accés a la col·lecció de les revistes més consultades sobre dret de l'editorial Aranzadi des de l'any 2014 en endavant.

 

Biblioteca Académica Dykinson

Accés a la base de dades

La Biblioteca Acadèmica Dykinson disposa d'uns 3.000 títols de diverses matèries, totes relacionades amb les ciències socials, entre les quals hi ha més de 200 manuals universitaris.

 

BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT

Accés a la base de dades

Plataforma digital des de la qual es pot accedir en format electrònic a tots els llibres publicats per l'editorial Tirant lo Blanch. Recull les millors obres de ciència jurídica i de dret, així com altres canals especialitzats en humanitats i ciències socials. Actualment compta amb més de 5.600 títols. Té un límit de deu usuaris simultanis. Més informació a la guia d’ús.

 

IUSTEL

Accés a la base de dades (Entrar com a "Usuario colectivo")

Base de dades de dret especialment orientada a la docència ia lestudi. Inclou legislació, jurisprudència, notícies jurídiques, materials docents, revistes i enllaços a recursos jurídics.

LA LEY DIGITAL PREMIUM

Accés a la base de dades 

La Llei Digital Premium, plataforma jurídica que inclou legislació, jurisprudència, òrgans administratius, doctrina, casos pràctics, convenis col·lectius, i formularis. També ofereix accés l'eina d'anàlisi predictiva Jurimetría, que permet definir l'estratègia processal més idònia per a cada cas.
Accés a Jurimetría

LA LEY SMARTECA PORTAL REVISTES

Accés a la base de dades 

Portal de revistes de Wolters Kluwer Espanya que reuneixen sota un mateix portal títols de revistes de l'editorial LaLey i CISS.
La primera vegada que s'hi accedeix, és indispensable registrar-se com a usuari utilitzant el correu institucional.

LEGAL QUIZ

Aplicació informàtica que desenvolupa el model d'examen d'Accés a l'Advocacia, i que inclou el contingut del Manual Preguntes Examen Accés a l'Advocacia, segons la pròpia estructura de l'examen. Accés exclusiu per als alumnes del màster universitari en Advocacia

QMEMENTO

Accés a la base de dades

Base de dades que uneix de forma estructurada i interconnectada la informació analítica dels Mementos que els sustenta. Des de cadascun dels Mementos que tingui disponibles podrà navegar als diferents documents que s'hi citen.

Tirant On Line

Accés a la base de dades

Base de dades jurídica de l'editorial Tirant lo Blanch que incorpora tecnologia avançada per a la gestió d'informació jurídica.

S'ha incorporat l'eina Tirant Analytics que presenta els resultats d'una cerca de jurisprudència de manera gràfica, proposant criteris per avaluar o contrastar els resultats. Analytics permet escollir la via o el criteri jurídic per defensar un client en cada cas a través de gràfiques, oferint el percentatge de probabilitat d'èxit de la via o criteri seguit per portar-nos finalment al grup de sentències reals que componen aquest tant per cent.

 

vLex

Accés a la base de dades
 

Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal, comunitària) a text complet. Inclou publicacions jurídiques espanyoles (llibres i revistes) a text complet.

Guia d'ús

 

 

Westlaw International

Accés a la base de dades

Base de dades que proporciona informació sobre legislació i jurisprudència a nivell internacional (Austràlia, Canadà, Unió Europea, Xina, Gran Bretanya i Estats Units). Inclou, a més a més, una relació exhaustiva de publicacions periòdiques i documentació sobre comerç internacional.

Comunicació
Communication source (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades que ofereix resums i índexs, així com contingut complet de publicacions internacionals relatiu als camps de la comunicació, la lingüística, la retòrica i l'oratòria, els estudis de mitjans i altres camps rellevants per a aquesta disciplina.

 

Guía de Medios Digital

Accés a la guia

Directori digital que conté informació actualitzada del mapa mediàtic espanyol. Com a eina de recerca és un suport important als camps del màrqueting, publicitat, periodisme, comunicació audiovisual i relacions públiques.

 

My News On Line

Accés a la base de dades

Base de dades que ofereix als departaments de comunicació i documentació un servei d'hemeroteca que permet localitzar de manera àgil i ràpida qualsevol notícia publicada en qualsevol moment (des de la inclusió de cada mitjà a l'hemeroteca) als diaris als quals dóna cobertura.

 

Warc

Accés a la base de dades

Guia d'ús
 

Base de dades especialitzada en màrqueting, publicitat i mitjans de comunicació. La plataforma conté informació sobre les indústries de la publicitat i el màrqueting a tot el món, incloent estudis de casos, articles de revistes a text complet, documents de conferències, notícies, estadístiques i informació sobre les millors pràctiques.
A més del seu propi contingut, WARC presenta estudis de casos de publicitat i millors pràctiques de més de 50 fonts de la indústria, incloent: The Advertising Research Foundation, Cannes Lions, Effie Worldwide, Association of National Advertisers, ESOMAR, 4A's, IPA i DMA.

 

 
Educació i Humanitats
Bibliografia de la Literatura Española

Accés a la base de dades

És la bibliografia més completa sobre la Literatura Espanyola actual. Conté referències bibliogràfiques d'obres, edicions, traduccions d'originals i estudis sobre aquests, apareguts a partir del 1980 en llibres o publicacions periòdiques, homenatges, actes de congressos, miscel·lànies, etc., editades a Espanya oa l'estranger. Es fa notícia del que es publica sobre Literatura Espanyola i els seus autors des de l'Edat Mitjana a l'actualitat.

 

Cuaderns de pedagogía

Accés a la base de dades

Desenvolupat per Wolters Kluwer per actualitzar els professionals de l'educació de totes les etapes educatives, aquest portal ofereix, a més de la revista homònima, l'accés a altres recursos com Educalex, el diari Escuela i 61 llibres. Presenta tots els continguts nous i organitzats també sota els epígrafs del tema del mes, recursos, experiències, reportatges o entrevistes.

 

ePREMIUM GRAÓ

Accés a la base de dades

Plataforma digital de contingut educatiu que dóna resposta a les necessitats dels estudiants, professionals i investigadors educatius. L´usuari podrà consultar revistes, llibres per capítols i múltiples recursos didàctics.

 

ERIC (EBSCO)

Accés a la base de dades

Ofereix accés a literatura i recursos educatius. Conté més d'un milió de registres i ofereix accés a la informació de les publicacions incloses a Current Index of Journals in Education i Resources in Education Index.

 

GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS

Accés a la base de dades

Portal de revistes de GKA, una organització basada en el coneixement que gestiona: congressos anuals internacionals, publicacions acadèmiques i xarxes de coneixement en línia, els membres de les quals intercanvien idees innovadores i bones pràctiques.

 

Humanities International Complete (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades sobre revistes especialitzades, llibres i altres fonts de referència al camp de les humanitats.

 

The Philosopher's Index (OVID)

Accés a la base de dades

Base de dades bibliogràfica produïda pel Philosopher's Information Center que recopila resums de tota la producció acadèmica de les quinze àrees temàtiques principals de l'àmbit de la filosofia, publicada a llibres i revistes des de 1940 fins a l'actualitat.

 

Empresa i Economia
Bloomberg

 

Proporciona dades financeres a temps real i històriques de cotitzacions, índexs borsaris, valors de renda fixa, divises, primeres matèries i mercats de futurs nacionals i internacionals. També ofereix previsions d´analistes, perfils d´empreses, estats financers, notícies. Disposa de ferramentes de gestió de carteres i comunicacions.

* Avís: Consulta local a Biblioteca. Sol·licitar hora [email protected].

 

Business Source Complete (EBSCO)

Accés a la base de dades

Conté la principal col·lecció de textos complets i registres bibliogràfics de publicacions acadèmiques sobre temes empresarials. Cobreix àmpliament nombrosos temes, i inclou els resums i índexs de les principals publicacions acadèmiques sobre negocis que es remunten al 1886. A més, permet buscar referències citades de més de 1.300 revistes especialitzades.

 

NBER WORKING PAPER

Accés a la base de dades

Permet consultar els working papers del National Bureau of Economic Research (NBER), organització privada sense ànim de lucre dedicada a la investigació en matèria econòmica. Publica més de 700 documents de treball per any escrits per reconeguts acadèmics de tot el món. La seva base de dades en línia ofereix informació bibliogràfica de més de 7.000 Working Papers publicats des de 1973 i el text complet des de novembre de 1994.

 

PASSPORT EUROMONITOR

Accés a la base de dades

Base de dades global de recerca de mercat que ofereix informació sobre indústries, economies i consumidors a tot el món, ajudant els usuaris a analitzar el context del mercat i identificar les tendències futures que afecten les empreses a tot el món.

Guia d'ús

Regional Business News (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades a text complet de publicacions de negocis a nivell regional. Regional Business News inclou més de 80 publicacions de negocis regionals que abasten totes les àrees metropolitanes i rurals dels Estats Units.

 

SABI

Accés a la base de dades

Base de dades que conté informació financera de més de 1.200.000 empreses espanyoles. Conté fins a 10 anys d'informació històrica dels comptes de cada empresa i es pot fer la cerca per empresa o grup d'empreses. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul i es pot triar l'idioma (castellà, portuguès o anglès) i la moneda que us interessi. Permet extreure anàlisis detallades, estadístiques i/o comparatives i realitzar diferents gràfics amb les dades resultants.

*Avís: el sistema es bloquejarà si se supera el límit de descàrregues permeses.

STATISTA

Accés a la base de dades

Portal estadístic internacional que recopila en una única plataforma dades sobre més de 80.000 temes, procedents de més de 18.000 fonts, donant accés a més d'un milió i mig d'estadístiques, previsions, estudis de mercat, enquestes d'opinió i demogràfiques, dossiers, informes i infografies.

Guia d'ús

Psicologia
APA PsycINFO (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades de l'American Psychological Association (APA) amb resums d'articles de publicacions acadèmiques, capítols de llibres, llibres i dissertacions. Recurs dedicat a literatura arbitrada sobre ciències del comportament i la salut mental.

ATLAS ANATÓMICO INTERACTIVO PRIMAL

Accés a la plataforma

Plataforma digital per aprendre els conceptes centrals d'anatomia i fisiologia del cos humà amb imatges a 360°. Dividida en mòduls, cadascú se centra en una regió del cos i utilitza diferents formats per il·lustrar la matèria: models d'animació, vídeos, fotografies, correlacions de les imatges per ressonància magnètica i diapositives de patologia.

GUIA D'ÚS

 

CINAHL Plus with Full Text (EBSCO)

Accés a la base de dades

Col·lecció de textos complets de publicacions d'infermeria i àrees de salut afins.

MEDLINE (EBSCO)
MEDLINE (OVID)

Accés a la plataforma

Creada per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, MEDLINE és una base de dades bibliogràfica que conté cites i resums de revistes biomèdiques i de salut.

 

PORTAL DE PSICOLOGIA CEU

Accés a la plataforma

El Portal de Psicologia CEU engloba en una única interfície les cerques a les bases de dades APA PsycsINFO, Psychology&Behavioral Sciences Collection i Psicodoc entre d'altres.

 

Psychology & Behavioral Sciences Collection (EBSCO)

Accés a la base de dades

Base de dades que conté informació sobre temes relacionats amb característiques emocionals i del comportament, psiquiatria i psicologia, processos mentals, antropologia i mètodes d'observació i experimentals. És la base de dades de textos complets de psicologia més gran del món.

 

PSICODOC (EBSCO)

Accés a la base de dades

PSICODOC és una base de dades bibliogràfica, amb enllaços als textos complets, especialitzada en psicologia i disciplines afins. S'hi inclouen els treballs publicats a revistes, congressos i llibres, editats a Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, des de 1975 fins a l'actualitat.

SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)

Accés a la base de dades (a través d'OVID)

Base de dades de publicacions de l’àmbit de l’esport i de medicina esportiva a text complet.

 

Gestors bibliogràfics

RefWorks és un gestor bibliogràfic que permet crear una base de dades personal per emmagatzemar referències bibliogràfiques importades de catàlegs i bases de dades que es poden classificar, organitzar i inserir en treballs acadèmics, articles científics, bibliografies i tesis amb l'estil de citació adequat.

Més informació aquí.

Mendeley Institucional és un gestor de referències bibliogràfiques, una xarxa social acadèmica i un catàleg col·laboratiu de literatura científica.

Per accedir a totes aquestes funcionalitats, cal registrar-s'hi amb el correu electrònic institucional.

Dipòsits digitals
CEU Repositorio Institucional

CEU-Rei és l'arxiu digital de la Fundació Universitària San Pablo CEU i recull els documents que són fruit de l'activitat investigadora i acadèmica de les universitats San Pablo-CEU, Cardenal Herrera-CEU i Abat Oliba CEU, per tal de reunir-los, preservar-los i difondre'ls en accés obert.

Accés a CEU ReI

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

TDX és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Totes les persones que presentin una tesis doctoral a la UAO poden participar. Si és el vostre cas i hi esteu interessats, us podeu posar en contacte amb [email protected].

Accés a TDX

RECERCAT

RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, treballs de final de carrera, etc.

Els membres de la UAO interessats en dipositar documents en accés obert al RECERCAT podeu enviar un missatge a [email protected] i us farem arribar tota la informació necessària sobre els passos a seguir.

Accés a RECERCAT

RECOLECTA

El portal RECOLECTA (Recolector de ciencia abierta) és una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) que té com a objectiu principal promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar el seu ús i visibilitat a l'hora que proporciona eines per facilitar el desenvolupar continguts en accés obert.

Accés a RECOLECTA

Com citar documents
Pautes proposades per a la redacció de referències bibliogràfiques

Els models de referències bibliogràfiques que proposa la Biblioteca de la UAO han estat elaborats a partir de la Norma ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. AENOR va publicar la versió en espanyol al maig de 2013: UNE-ISO 690. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. AENOR, mayo de 2013.



Servei de
Biblioteca