🎓 Atenció a l'estudiant | Universitat Abat Oliba CEU

girl
T'informem, orientem i assessorem en tots els àmbits de la vida universitària
Atenció a l'estudiant

SERVEI D'ATENCIÓ A L'ESTUDIANT

El Servei d'Atenció a l'Estudiant té com a objectiu informar, orientar i assessorar l'estudiant en tots els àmbits de la vida universitària. La finalitat fonamental del Servei d'Estudiants és resoldre, en la mesura del possible, totes les qüestions que s'hi remetin buscant la millor solució o alternativa en cada cas.

Estem sempre disposats a escoltar-te. Per això, si tens suggeriments, propostes o recomanacions amb què pots contribuir a millorar la qualitat i el bon funcionament de la vida universitària, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Contacte

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Coordinadora: Lourdes Melich
Despatx: 2.15
Telèfon: 932 540 900
[email protected]

consell d'estudiants

El Consell d’Estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU és l’òrgan de representació estudiantil.

Està format per tots els delegats i subdelegats escollits a començament de cada curs en cada un dels cursos i titulacions de la UAO CEU.

Després de la votació dels representants dels alumnes (delegats i subdelegats de cada curs i grau) el dia 19 d'octubre de 2023, van sortir escollits:

 • Lara Raquel Monroy Roncancio, presidenta del Consell d'Estudiants. És delegada de segon curs, del grau de Periodisme + CCPP.
 • Laia Lázaro Soto, vicepresidenta primera del Consell d’Estudiants. És delegada de cinquè curs del grau en Dret.
 • Marina Aparicio Díez, vicepresidenta segona del Consell d'Estudiants, és delegada de quart curs, grup-A del doble grau en Psicologia i Criminologia Psicologia. 
Quins són els seus objectius?

Els objectius del Consell són:

 • Escoltar i donar solució i resposta a les teves idees, suggeriments, propostes i iniciatives.
 • Estudiar els casos que més preocupen els estudiants.
 • Representar tots els alumnes en el Consell de Govern de la UAO CEU.
 • Informar, ajudar i col·laborar amb tots els estudiants.
Contacte

Pots posar-t'hi en contacte a través del correu electrònic següent:
[email protected]

defensor universitari

El Defensor Universitari és una persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU que té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària, i la seva finalitat fonamental és contribuir a millorar la qualitat i el bon funcionament de la Universitat.

Dades del Defensor Universitari

Dr. Daniel Arasa i Favà

[email protected]

Secretària: Patricia Callejo

Procediment per presentar una queixa

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU pot dirigir-se al Defensor Universitari a títol individual o col·lectiu en defensa motivada d'un interès legítim.

Tota sol·licitud es presentarà a la seva secretaria signada per l'interessat o interessats, a través d'un escrit motivat en què constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

drets i deures de l'estudiant

Els drets i deures de l'alumnat estan determinats a les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU.

Drets de l'Alumnat

D'acord amb l'article 61 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, l'alumnat té els drets següents:

 

 • a. Rebre un ensenyament qualificat i actualitzat i una formació humana integral conforme al projecte educatiu de la Universitat.
 • b. Rebre els ensenyaments corresponents a les assignatures en què estiguin matriculats.
 • c. La igualtat d'oportunitats i la no discriminació, per circumstàncies personals i socials, tant en l'accés com en la permanència a la Universitat, així com en l'exercici dels drets acadèmics. La Universitat pararà especial atenció als estudiants que tinguin alguna mena de discapacitat i col·laborarà amb les organitzacions especialitzades, públiques o privades, que tinguin com a finalitat integrar aquestes persones d'una manera òptima.
 • d. Ser assistit i orientat en els estudis acadèmics pels professors i, especialment, pels tutors.
 • e. Participar en els òrgans de govern i de representació de la Universitat en la forma que es determini reglamentàriament.
 • f. Gaudir de les beques i ajuts per a l'estudi que els siguin atorgats per la mateixa Universitat, per qualsevol administració pública o per empreses i institucions privades.

 

 • g. Ser valorats en el seu rendiment acadèmic, d'acord amb criteris i procediments objectius que s'han de saber prèviament. En qualsevol cas, el criteri fonamental serà l'avaluació contínua de l'estudiant.
 • h. Acudir a les autoritats universitàries i, si escau, al Defensor Universitari, quan consideri que els seus drets hagin estat vulnerats.
 • i. Promoure i participar en associacions d'alumnes i d'antics alumnes en els termes que estableix el Reglament de l'Alumnat.
 • j. Disposar dels serveis acadèmics, psicopedagògics i d'atenció, d'orientació i d'informació que la Universitat promogui per aconseguir una formació completa, que els permeti convertir-se en professionals preparats científicament, tècnicament i èticament, i sortir-se'n com a persones, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés al món laboral.
 • k. Qualsevol altre dret que es detalli en el Reglament de l'Alumnat de la Universitat.

 

Deures de l'Alumnat

D'acord amb l'article 61 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, l'alumnat té els drets següents:

 

 • a. Desenvolupar el treball acadèmic propi a la seva condició universitària traient-ne el profit suficient.
 • b. Exercir amb responsabilitat els càrrecs per als quals hagin estat escollits o designats.
 • c. Cooperar amb la resta de la comunitat universitària en el bon funcionament de la Universitat i en la millora dels seus serveis.
 • d. El tracte considerat i respectuós cap a tot el personal de la Universitat, caps als companys i cap a totes les persones que la visiten.

 

 

 • e. Mantenir l'ordre adequat i la disciplina en el recinte universitari i promoure la convivència normal entre tots els membres de la comunitat universitària.
 • f. Complir les Normes d'Organització i Funcionament i les altres disposicions reglamentàries que les desenvolupin.
 • g. Qualsevol altre deure que es derivi del Reglament de l'Alumnat.