Model d'universitat
La UAO CEU té la taxa d'ocupació més alta de les universitats catalanes
 

Ocupabilitat

ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL AQU GRAU

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en col·laboració amb les universitats catalanes, va fer aquest 2020 l'enquesta triennal d'ocupabilitat als titulats de totes les universitats catalanes durant els tres anys següents d'haver obtingut la titulació.

D'aquest estudi cal destacar les dades següents:

 • La taxa d'ocupabilitat global dels alumnes titulats és del 95,33 %.
  - Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: 95,9 %, més de 6 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (89,8 %).
  - Àrea de Psicologia: 93,3 %, la més alta de les universitats catalanes i més de 10 punts per sobre de la mitjana (82,9 %).
 • L'índex de qualitat ocupacional global, que recull els aspectes de satisfacció laboral (situació contractual, remuneració i adequació de la formació per a la feina) és del 72,39 %.
  - Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: 75,5 %, més de 10 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (65,1 %).
  - Àrea de Psicologia: 61,3 %, més de 3 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (57,7 %).
 • El 93,08 % dels titulats de la UAO CEU amb ocupació fa funcions que es corresponen amb el seu nivell d'estudis.
  - Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: 94,9 %, més de 7 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (87,6 %).

  - Àrea de Psicologia: 86,6 %, més 7 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (78,8 %).
 • Accés al lloc de treball global: el 75,6 % dels nostres titulats troba feina abans de tres mesos. 
  - Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: 79,4 %, més de 9 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (69,9 %).

  - Àrea de Psicologia: 62,1 %, més de 7 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (54,4 %).
 • El 23,18 % dels titulats per la nostra universitat assegura haver trobat la feina gràcies a les pràctiques fetes a la carrera o a través del Servei de Pràctiques i Ocupació, una proporció que, en l'àrea de Ciències Socials i Jurídiques, se situa al 25,8 %, 7 punts percentuals per sobre de la registrada en el conjunt del sistema universitari català (18,8 %).

  La VII edició de l'Estudi d'Inserció Laboral, que amb periodicitat triennal elabora l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), dibuixa unes atractives perspectives professionals per als estudiants titulats a la Universitat Abat Oliba CEU.

ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL AQU POSTGRAU

La taxa d'ocupabilitat dels màsters de l'Àrea de Ciències Socials i Jurídiques de la UAO CEU és del 95,8 %.

Taxa d'ocupació específica per postgrau:
 

 • Àrea Empresa: màster en Auditoria (MUACC) / Gestió Administrativa (MUGA) / Logística (MULCI): 96,4 %
 • Àrea Comunicació: màster en Comunicació Digital (MUCDNT) / Entitats Solidàries (MUGCESS) / Postproducció Audiovisual (MUPA): 91,3 %
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El Servei de Pràctiques i Ocupació ha ampliat l’àmbit de l’orientació professional gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les universitats catalanes.

L’objectiu del servei és afavorir la inserció en el mercat laboral de les persones beneficiàries mitjançant accions d’orientació i assessorament. Es pretén millorar l’ocupabilitat de l’alumnat a partir de la formació en eines i competències professionals necessàries per a la recerca de feina, a través de sessions tant individuals com grupals.

Entre les activitats que s’ofereixen, en destaquen:

 • confecció i supervisió del currículum
 • revisió de la carta de presentació
 • preparació per a l’entrevista de treball
 • definició del perfil professional
 • definició de l'objectiu professional
 • estratègies d'accés al mercat laboral (xarxes socials, portals, contactes, etc.)
 • coaching professional

Contacte:

Ruth Llopis · [email protected]
Despatx 3.01 · T. 93 254 09 00

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES CEU EPLUS

El programa de competències per a l’ocupació CEU ePlus potencia el millor de cada estudiant per desenvolupar-ne les competències i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius professionals. Acompanya l’alumne o alumna des del primer semestre del primer curs i es va intensificant fins a l’últim curs, quan es fan els tallers de competències professionals i la certificació CertiUni. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de seguir un procediment individualitzat de coaching.

El programa engloba

 • el camí cap a l’ocupació
 • tallers de les competències professionals
 • pràctiques externes
 • coaching individual
EL CAMÍ CAP A L'OCUPACIÓ

El programa pretén potenciar progressivament les competències professionals i la socialització laboral de l‘estudiant. Aquesta formació aportarà als alumnes les eines necessàries per poder establir els seus objectius professionals i abordar amb més seguretat la inserció laboral.


OBJECTIUS DEL PROGRAMA
 • Sensibilitzar l‘estudiant sobre la importància de desenvolupar competències professionals per millorar l'ocupabilitat.
 • Facilitar una formació dinàmica i vivencial que li permeti adquirir eines útils per a la inserció professional.
 • Fomentar l'autoconeixement en relació amb l'objectiu professional amb la finalitat de desenvolupar una correcta estratègia laboral.
 • Incrementar la confiança davant dels reptes professionals.
CONTINGUTS
 • Coneix-te a tu mateix i persegueix el que t’agrada.  
 • Fem un CV diferenciador.
 • Les claus per trobar la feina que jo vull.
 • Com afrontar amb èxit una entrevista de feina.
 • Autoconeixement i comunicació (elevator speech).
 • Introducció a la xarxa professional de LinkedIn.
 • Oportunitats més enllà de les nostres fronteres.
 • I si em faig autònom?
TALLERS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquests tallers s'emmarquen dins de l'assignatura del pràcticum, de manera que els cursen el 100% dels estudiants.

Els tallers consten de dues parts diferenciades:

1. Eines per a la recerca eficaç d'ocupació: elaboració del currículum, com accedir al mercat laboral, xarxes socials i com afrontar amb èxit les entrevistes de feina.
2. Entrenar i desenvolupar competències clau per al desenvolupament reeixit de la professió.

Les competències s'han seleccionat sobre la base de les valoracions dels ocupadors respecte a les competències més importants i el seu grau de satisfacció respecte als graduats recentment. Així mateix, s'ha recollit les opinions dels mateixos alumnes i dels professors universitaris.

 

Tipologia del taller

El taller orientat al desenvolupament de competències té un caràcter vivencial i participatiu, la qual cosa afavoreix l'autoconeixement, el feedback i desenvolupament competencial. Cada competència s'ajusta i adapta a cada titulació en particular, i facilita l'encaix en la futura professió de l'alumnat.

En relació amb les eines de cerca d'ocupació, les sessions són didàctiques, adaptades a cada professió i mercat específic, i ofereixen eines eficaces i actualitzades constantment.

PRÀCTIQUES EXTERNES

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Pràctiques obligatòries o pràcticum: aquests programes, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, de manera que n'afavoreixen una futura inserció laboral.
 • Pràctiques externes voluntàries durant la carrera: aquests programes no estan inclosos als plans d'estudis, sense perjudici de la seva menció posterior al suplement europeu al títol. Per l'estudiant, les pràctiques voluntàries són una oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes reals, així com de conèixer les relacions laborals i personals que es creen dins de l'empresa.
COACHING INDIVIDUAL

Durant la carrera universitària se succeeixen diferents canvis, necessitats, objectius i motivacions en els estudiants, que requereixen suport i acompanyament. Un moment especialment delicat és quan s'acosta el final dels estudis i s'han de prendre decisions pensant a aconseguir la primera ocupació.

En el Servei d'Orientació Professional està al servei dels estudiants per acompanyar-los durant totes les etapes de la seva vida acadèmica i guiar-los cap a la consecució dels seus objectius professionals, des del primer any universitari fins a la postgraduació.

Per això elaborem un procés de diverses sessions de coaching amb l'objectiu d'identificar-ne les necessitats, potenciar els seus propis recursos i facilitar-los eines perquè aconsegueixin les seves metes professionals a través de plans d'acció concrets.

L'èxit del procés es basa en la confiança mútua entre coach i estudiant, la confidencialitat i el compromís.