🎓 Beques i ajuts de grau | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Ajuts als estudis de grau

Presentació

Fa més de 80 anys que el grup CEU treballa per la formació universitària dels joves. És la institució educativa privada espanyola que inverteix més diners en beques i ajuts. Assumeix voluntàriament el repte que cap dels seus estudiants amb prou capacitat i motivació deixi de cursar una carrera universitària per raons econòmiques.

La Universitat Abat Oliba CEU està compromesa amb la cultura de l'esforç i la superació. Creiem en el valor de donar oportunitats a tothom que té una meta i lluita per assolir-la.

Oferim a tots els nostres alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l'estudi en funció dels seus mèrits acadèmics, circumstàncies personals i econòmiques mitjançant el nostre Programa d'Ajuts a l'Estudi (PAE) per als estudis de grau i el nostre Programa d'Ajuts a l'Estudi de Màster (PAEM) per a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització, basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Tanmateix, disposem de premis i beques que es nodreixen de recursos propis i d'aportacions d'institucions col·laboradores.

Per a sol·licitar una beca és necessari iniciar el teu procés d'admissió en el Portal del Futur Alumne i posteriorment, podràs tramitar la teva petició des d'aquest enllaç.

 

Documentació

Beques per mèrit acadèmic

CEU Merit Program

La Universitat Abat Oliba CEU té un programa de beques propi que ofereix  més de 60 beques per a totes les titulacions de grau amb les característiques següents:

Una aposta clara pel talent

La concessió de la beca implica que la persona candidata serà beneficiària d’una de les línies d’ajuts següents:

 • Beca CEU Merit Program 100: gratuïtat total dels estudis en la titulació que s’ha escollit.
 • Beca CEU Merit Program: reducció del 65% de de les taxes acadèmiques indicades per a la titulació que s’ha escollit.

Garantia de renovació curs a curs

La beca CEU Merit Program es renova automàticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades. En entrar a formar part d’aquest programa de beques CEU, si el rendiment acadèmic de l’estudiant és el que estableixen les bases, la beca es prorrogarà del principi al final de la carrera. Un compromís del CEU amb tot el període de formació en el grau universitari escollit.

El temps juga a favor teu

Al juny, abans de les proves d’accés al sistema universitari (PAU), es comunicarà la concessió de les beques. D'aquesta manera, s'encaren les proves d'accés amb més tranquil·litat, sabent que es té la plaça amb beca a la UAO CEU.

Requisits

Per concedir les beques, la Comissió estudiarà els mèrits rellevants següents per valorar els candidats:

 • Tenir una nota superior a la de la resta de candidats i valorada com a excel·lent per la Comissió
 • Acreditar el domini d'un o diversos idiomes (opcional)
 • Nivell de la renda familiar
 • El treball de recerca de batxillerat (opcional)
 • Les activitats socials i extracurriculars desenvolupades (opcional)

Documentació a presentar

 • DNI
 • Certificat acadèmic de 3r i 4t d'ESO i de 1r de batxillerat i nota mitjana de les dues primeres avaluacions de 2n de batxillerat*
 • Declaració de la renda de l'últim exercici fiscal
 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional)
 • Treball de recerca de batxillerat (opcional)
 • Documentació que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanació i/o carta de motivació personal (opcional)

*Abans del 28 de maig, els candidats hauran de presentar la nota global de 2n de batxillerat. En cas d'accés mitjançant altres vies diferents del batxillerat, caldrà adjuntar el document acreditatiu de la via d'accés corresponent i la nota mitjana obtinguda en aquests estudis.

 

Convocatòria

-  28 de maig: data límit per a la presentació de sol·licituds i documentació

- 7 de juny: comunicació de la resolució de les beques

 

Consulta el preu per curs de cada titulació del programa de beques CEU Merit Program

Bases CEU Merit Program


Fullet CEU Merit Program INSCRIPCIÓ
Matrícula d'Honor

Els ajuts a la matrícula d’honor consisteixen en descomptes en el cost de la matrícula i es concedeixen segons els mèrits en l’expedient acadèmic. Aquests descomptes s’apliquen automàticament sobre la matrícula del curs següent. És gratuït el mateix nombre de crèdits que els que s’han qualificat de matrícula d’honor.

La concessió d’aquests ajuts en el primer curs dels estudis requereix acreditar la qualificació de matrícula d’honor en els estudis previs a l’accés universitari.

Ajudes per circumstàncies econòmiques i personals

Ajuts a la família

Els ajuts a la família consisteixen en descomptes del 15 % en el cost de la matrícula i es concedeixen segons la condició de família nombrosa o monoparental dels alumnes, amb independència del nivell de renda. En cas de família nombrosa de categoria especial (a partir de cinc fills), s'hi aplica un 20 %.

Ajuts a les famílies nombroses que tinguin més de dos fills matriculats a la UAO CEU: a partir del tercer fill s’aplica el 30 % de descompte en el cost de la matrícula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir del quart fill, s’aplica el 70 % de descompte en el cost de la matrícula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat només és aplicable a la Normativa d’estudis de grau.

La renovació de les ajudes a la família és automàtica mentre estigui en vigor el document acreditatiu de tal condició. No s'aplicarà l'ajut de família nombrosa a la matrícula d'assignatures que s'hagin suspès.


Ajuts per a alumni o fills d’alumni CEU.

Les ajudes als alumni o fills d'alumni membres de l'agrupació d'alumni del CEU, consisteixen en descomptes del 10% en el cost de la matrícula dels estudis de grau i es concedeixen amb independència del nivell de renda. La seva concessió o renovació exigeix la superació del 100% dels crèdits matriculats


Ajuts als alumnes dels Col·legis de la Fundació Abat Oliba

Els ajuts als alumnes de nou accés provinents de les escoles de la Fundació Abat Oliba (que han acabat els estudis de 2n de batxillerat al centre) consisteixen en descomptes d'entre el 10 % i el 60 % en el cost de la matrícula dels estudis de grau i es concedeixen quan es justifica la condició d’antic alumne en algun d’aquests centres.

La renovació d’aquests ajuts requereix acreditar la condició d’antic estudiant d’alguna de les escoles de la Fundació Abat Oliba i la superació del 100 % dels crèdits matriculats.

 

Ajuts ordinaris

Els ajuts ordinaris consisteixen en dotacions que es descompten del cost de la matrícula i que venen determinades pel pressupost de la UAO CEU. Les concessions d’aquests ajuts depenen de la situació econòmica de l’alumne o alumna i la seva família.

La concessió o renovació d’aquests ajuts requereix acreditar la renda, superar el 100 % dels crèdits matriculats i complir les prestacions obligatòries de les hores assignades corresponents, quan es doni el cas.

Oferta d’ajuts ordinaris:

 • Ajuts de 3.000 €
 • Ajuts de 2.500 €
 • Ajuts de 2.000 €
 • Ajuts de 1.500 €
 • Ajuts de 1.000 €

El nombre d’ajuts ordinaris en cada categoria el determina anualment la Gerència de la UAO CEU, en funció de la disponibilitat pressupostària.

Per determinar el tipus d’ajut que es concedeix, s’aplica el criteri de renda màxima per membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant, que es determina anualment.

Ajuts a la continuïtat d'estudis

Els alumnes que hagin acabat els estudis d’un grau a la UAO CEU i vulguin estudiar-ne un altre es poden beneficiar d’un 20 % de descompte en l’import de la matrícula del segon grau, si s’hi matriculen durant els tres anys posteriors a la finalització dels estudis.

La Comissió d’Ajuts a l’Estudi es reserva la decisió de la concessió d’aquest ajut a un alumne o alumna que hagi aprovat totes les assignatures del primer grau cursat, excepte el treball de final de grau (TFG). En aquest cas, juntament amb la sol·licitud de la beca, l'estudiant ha de presentar el comprovant de la matrícula del TFG i s'ha de comprometre a aprovar-lo al llarg del curs acadèmic següent. Així mateix, per a la renovació de la beca és indispensable haver aprovat aquest TFG.

La renovació d’aquest ajut requereix superar el 100 % dels crèdits matriculats del grau.

Beques internacionals

La Universitat Abat Oliba CEU, en la seva aposta clara pel talent, té un programa de beques propi per a alumnes internacionals.

FINANCIAL AID EXCELLENCE

La UAO CEU ofereix beques internacionals per a totes les titulacions de grau que impliquen una reducció del 50 % de les taxes acadèmiques indicades per a la titulació escollida.

 • Garantia de renovació curs a curs: la beca Financial Aid Excellence es renova automàticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades.
 • El temps juga a favor teu: al juny, abans de les proves d'accés al sistema universitari (PAU), es comunicarà la concessió de les beques. D'aquesta manera, s'afronten les proves d'accés amb més tranquil·litat, sabent que es té la plaça amb beca a la UAO CEU.
 • Sol·licitud: poden sol·licitar-la tots els estudiants internacionals que tinguin una nota mitjana de 8,5 a primer de batxillerat o equivalent (penúltim curs de preparació d'accés a la universitat).

 

Requisits i documentació

Per concedir les beques la Comissió estudiarà els mèrits rellevants següents per valorar els candidats:

 • Tenir una nota superior a la de la resta de candidats i valorada com a excel·lent per la Comissió
 • Acreditar el domini d'un o diversos idiomes (opcional)
 • Les activitats socials i extracurriculars desenvolupades (opcional)

Documentació a presentar:

 • Document d'identitat o passaport
 • Certificació acadèmica i nota mitjana del penúltim any/curs de l'educació prèvia a la universitat
 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional)
 • Documentació que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanació i/o carta de motivació personal (opcional)

 

Abans del 28 de maig, els candidats han de presentar la nota mitjana de l'últim any/curs de l'educació prèvia a la universitat.

 • Convocatòria:

  - 28 de maig: data límit per presentar les sol·licituds i la documentació

  - 7 de juny: comunicació de la resolució de les beques

 

Consulta el preu per curs de cada titulació de la Financial Aid Excellence
Bases Financial Aid Excellence

Més informació al Servei d'Informació i Orientació a [email protected]

INTERNATIONAL EARLY ENROLMENT

Beques del 10 % en la matrícula de primer curs per a candidats internacionals que facin la reserva de plaça abans del 31 de maig*.

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

Ajuts a la família

Els ajuts a la família consisteixen en descomptes del 15 % en el cost de la matrícula i es concedeixen segons la condició de família nombrosa  dels alumnes, amb independència del nivell de renda. En cas de família nombrosa de categoria especial (a partir de cinc fills), s'hi aplica un 20 %.

Ajuts a les famílies nombroses que tinguin més de dos fills matriculats a la UAO CEU: a partir del tercer fill s'aplica el 30 % de descompte en el cost de la matrícula, sense que expiri el dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir del quart fill, s'aplica un 70 % de descompte en el cost de la matrícula, sense que expiri el dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat només és aplicable a la normativa d'estudis de grau.

La renovació de les ajudes a la família és automàtica mentre estigui en vigor el document acreditatiu de tal condició. No s'aplicarà l'ajut de família nombrosa a la matrícula d'assignatures que s'hagin suspès.

CEU Suport a Estudiants amb Discapacitat

Les Universitats CEU han elaborat el Programa CEU de Suport a Estudiants amb Discapacitat, dissenyat específicament per fomentar la inserció d'aquests estudiants a les universitats del grup CEU, facilitar que la discapacitat no els obstaculitzi la carrera acadèmica i ajudar-los de manera específica en la inserció laboral.

El programa va dirigit als col·lectius següents:

 • Estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Estudiants en una situació sanitària (malalties cròniques, processos de diagnòstic, períodes d'hospitalització, etc.) que, per les seves limitacions, requereixin mesures específiques de suport per seguir els estudis.

Poden formar-ne part estudiants espanyols o de qualsevol nacionalitat que pertanyin als grups anteriors o tinguin la consideració equivalent al seu país.

Amb aquests ajuts, la UAO CEU pretén:

 • Promoure l'autonomia i el desenvolupament ple d'estudiants amb discapacitat en els seus estudis universitaris.
 • Fomentar una imatge social normalitzada i respectuosa de les persones amb discapacitat.
 • Treballar perquè els estudiants amb discapacitat puguin accedir a tots els recursos de la Universitat.

i en necessites més informació, pots posar-te en contacte amb el Servei d'Ajuts a l'Estudi, per telèfon (93 254 09 00) o a través de correu electrònic [email protected].

Més informació del programa

Projecte UNIDISCAT

La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dona suport a les persones amb discapacitat a través del projecte Unidiscat (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Pots descarregar la Guia d'atenció als estudiants amb discapacitat a la universita.

Beques ofertes per entitats públiques
Beques ofertes per entitats privades

AJUTS A L'ALLOTJAMENT

VIURE A BARCELONA

Situada al nord-est d’Espanya, Barcelona és la capital de Catalunya i primera zona econòmica d’Espanya. La població de la ciutat és superior al milió i mig d’habitants, mentre que el nombre d’habitants de tot Catalunya és de més de set milions de persones.

Per la seva ubicació, a la vora del Mediterrani, Barcelona gaudeix d’un clima càlid i acollidor, amb temperatures agradables durant tot l’any.

Avui, Barcelona és una ciutat moderna, cosmopolita i de gran dinamisme. És una ciutat còmoda, feta a la mida de les persones i per a les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU està situada a la part alta de Barcelona, un districte que ofereix espais tranquils per a la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. És on rau un model de ciutat que conviu amb altres universitats, així com equipaments i zones verdes properes a la serra de Collserola.

L'idioma de la UAO CEU és majoritàriament l'espanyol, a diferència de la resta d'universitats catalanes, ja que formem part del grup educatiu més gran d'àmbit estatal, el CEU, amb 24 centres i diverses universitats. També podràs trobar diversos graus bilingües amb docència en anglès.

Informació pràctica sobre Barcelona:

A més, et presentem unes propostes perquè gaudeixis de tota l'oferta d'oci i cultura de Barcelona:

Com arribar a la Universitat?

autobús

El bus 60, el 196 i el 123 (Bus de Barri) tenen una parada a les portes de la universitat. També hi ha altres línies amb parades properes: les 22, 30, 58, 64, 66, 17, 73 i 75.

ferrocarrils de la generalitat de catalunya

L'estació de Ferrocarrils Catalans més propera és U7 Avinguda Tibidabo. Des d'aquí pots arribar caminant a la universitat en 10 minuts.

Assegurança mèdica

Tots els estudiants que fan una estada temporal a l’Abat Oliba CEU han de tenir una assegurança mèdica que els cobreixi durant l’estada a la nostra Universitat. Cal enviar un document acreditatiu d’aquesta assegurança (fotocòpia) juntament amb l'application.

Si ets estudiant d’un país de l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i tens dret a la Seguretat Social al teu país d’origen, has de tramitar la targeta sanitària europea (que substitueix el formulari E-111 o E-128). Aquest formulari l'expedeixen les autoritats de la sanitat pública del teu país i dona dret a tenir a Espanya les prestacions d’assistència sanitària.

Si ets un/a estudiant procedent d’un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu, has d’informar-te sobre si hi ha un acord mèdic entre la Seguretat Social del teu país i l’espanyola (és el cas d’alguns països de l'Amèrica Llatina). Si existeix aquest acord, hauràs de dirigir-te a les autoritats de la sanitat pública del teu país per tramitar el document corresponent i, així, tenir dret a les prestacions d’assistència sanitària a Espanya.

Si ets un estudiant que no es troba en cap dels supòsits anteriors, hauràs de contractar una assegurança mèdica privada que et cobreixi durant l'estada a Catalunya. Et recomanem que demanis un document a la teva companyia d’assegurances (si és possible, en espanyol, català, anglès o francès), en el qual consti aquesta cobertura.

El sistema sanitari

Barcelona disposa d'un dels millors sistemes sanitaris a escala europea i mundial. El sistema públic de salut és d'accés universal i gratuït, i es canalitza a través de dues vies:

 • Els centres d'atenció primària (CAP). Ofereixen assistència sanitària de forma gratuïta per qualsevol malaltia o vacuna. Et correspon un CAP concret en funció del teu domicili. També tindràs accés a les farmàcies disponibles. Has de saber que a Barcelona hi ha diverses farmàcies obertes 24/365, i una majoria amb horari de 9:00 a 22:00.
 • Els hospitals públics. Com a estudiant estranger, únicament has de dirigir-te a un hospital en cas d'urgència real. Per malalties comunes has d'acudir al CAP.

Per orientar-te en les despeses mensuals que puguis tenir, te'n proporcionem una estimació:

 • Allotjament: 300 € - 500 € pis compartit, o de 700 € a 1.400 € en residència d'estudiants
 • Menjar: 200 €
 • Transport: 50 €
 • Altres despeses: 200 €
Bancs i targetes de crèdit

Barcelona disposa d'una àmplia xarxa d'oficines bancàries (normalment obertes cada matí i les tardes dels dijous) i caixers automàtics disponibles les 24 hores. Has de tenir en compte que per poder obrir un compte bancari hauràs d'obtenir abans la teva targeta NIE.

Wi-Fi

La UAO CEU facilita l'accés gratuït a la xarxa Wi-Fi a tots els seus estudiants internacionals. Es poden obtenir l'usuari i la contrasenya a Gestió Acadèmica.

A més, la ciutat de Barcelona disposa d'una xarxa Wi-Fi accessible en obert, amb més de 700 punts de connexió per tota la ciutat. No és necessari registrar-se prèviament per accedir a Barcelona WiFi. Connectant-vos a través d'aquests punts, tindreu accés directe a mapes de la ciutat, guies de transport i informació útil de l'Ajuntament de Barcelona.

Calendaris i festius

Al llarg de tot l'any se celebren diverses festivitats. Algunes se celebren a tot Espanya, d'altres només a Catalunya, i fins i tot algunes només a escala municipal. Tots els alumnes internacionals reben, abans d'arribar a la ciutat, el calendari acadèmic en què s'especifiquen aquests dies festius.

Els horaris i hàbits també acostumen a diferir respecte a altres cultures. Per exemple:

 • Les botigues i comerços obren de dilluns a dissabte, si bé hi ha molts forns de pa i botigues de queviures per tota la ciutat que obren cada diumenge.
 • Normalment, el comerç obre de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. Els grans magatzems o les botigues del centre de Barcelona estan oberts al migdia i acostumen a tancar entre les 20:30 i les 21:30.
 • Els locals acostumen a tenir l'horari d'àpats següent:
  • Esmorzar: entre les 9:00 i les 11:00
  • Dinar: de 14:00 a 16:00 (àpat principal del dia)
  • Sopar: de 21:00 a 22:30
 • Els restaurants i hotels ofereixen horaris més amplis. A més, en qualsevol bar de la ciutat es poden degustar les típiques tapes a qualsevol hora.
 • Jornades laborals: per norma general, una jornada laboral estàndard comença a les 8:00-9:00, amb un descans per dinar entre les 14:00 i les 16:00, i s'acaba entre les 18:00 i les 19:30, en funció del temps destinat al dinar.
Altres webs interessants

CEU Suport a Esportistes

CEU Suport a Esportistes és un programa dissenyat perquè la conciliació de les carreres esportiva i acadèmica es pugui fer amb èxit i permeti la inserció laboral dels estudiants un cop acabada la carrera esportiva.

Gràcies a l'experiència docent del CEU i el seu mètode d'impartició HyFlex, podem oferir als esportistes d'elit una formació universitària a la mida, amb la flexibilitat que necessitin, siguin on siguin i amb un acompanyament i una tutorització personalitzats.

 

Els nostres valors diferencials:

 • Servei d'orientació en l'elecció d'estudis i disseny d'un pla d'estudis a mida per a cada esportista tenint en compte les seves preferències i qualitats.
 • Acompanyament de l'esportista amb un tutor acadèmic i esportiu, un mentor, el Servei d'Orientació Universitària i Carreres Professionals, coaching esportiu i el Servei de Pastoral.
 • Equip docent acostumat a la formació online i híbrida HyFlex, implantada amb èxit als nostres centres.
 • Per a canvis de grup, d'horaris i d'exàmens es tindrà en compte, a més del calendari de competicions, les concentracions, els compromisos institucionals i els viatges relacionats amb l'activitat esportiva, entrenaments o estrès competitiu.
 • Programa que permet flexibilitzar el nombre de crèdits mínim de què matricular-se.
 • Gràcies a les tres universitats CEU, disposem de més de 150 titulacions, repartides en graus, dobles graus i graus bilingües.
 • Grup educatiu més gran d'Espanya, amb més de 80 anys d'experiència docent.

Més avantatges:

 • programa de beques a esportistes
 • premis a l'excel·lència esportiva i acadèmica
 • reconeixement dels mèrits per activitats esportives en el Suplement Europeu al Títol i en microcredencials digitals de competències certificades per BADGR 
 

A qui ens dirigim:

Dissenyat per acollir esportistes d'elit, amateurs i professionals, espanyols i estrangers, sèniors i retirats (lifelong learning). 

 • esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment
 • esportistes del pla ADO i del pla ADOP
 • esportistes convocats per una selecció autonòmica o nacional
 • esportistes que han participat en campionats d'Europa universitaris, campionats del món universitaris o universíades d'hivern o d'estiu
 • esportistes professionals
 • esportistes d'elit retirats
 • tècnics de primer nivell
 

Més informació del programa

Sol·licitud beca CEU suport a esportistes

 

Contacte: [email protected]

Avançament beca MEC

El Banco Santander, als estudiants que han guanyat una beca MEC del Ministeri d'Educació, els n'ofereix un avançament sense costos ni comissions.

Consulta'n condicions en aquest enllaç.

ASSEGURANCES

Assegurança de continuïtat d'estudis

Tots els nostres alumnes de grau tenen una assegurança de continuïtat d'estudis que, en cas de defunció d'algun dels seus tutors legals (pare, mare o cap de família) en el transcurs dels estudis, els en cobreix tot el pagament, des del curs en què es trobi l'estudiant en el moment de la defunció fins a la finalització de l'escolaritat a la UAO CEU.